Skip to content

Kwaliteit & Privacy

Psychotherapie is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden wanneer men ingeschreven staat in het BIG-register Psychotherapeut. Ik ben lid van de LVVP en de NVP en val daarmee onder de Beroepscode voor Psychotherapie en onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. In deze Beroepscode staan gedragsregels geformuleerd waaraan een psychotherapeut zich dient te houden. Bij het tuchtrecht zijn deze gedragsregels een belangrijk toetsmoment.

Verder is het recht op informatie, inzage in het dossier en geheimhouding van toepassing via de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft als doel om burgers meer controle over hun persoonlijke gegevens te geven. De praktijk maakt gebruik van de software van Careweb (deze is NEN 7510 gecertificeerd en voldoet volledig aan de eisen van de AVG.) Hierdoor mag je verwachten dat er volgens de richtlijnen van de AVG vertrouwelijk omgegaan wordt met de patiëntgegevens.

antroposofische psychotherapie

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is elke praktijk in de GGZ verplicht een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut te hebben. In een dergelijk statuut staat beschreven hoe de zorgverlening is georganiseerd met betrekking tot de vergoeding, contracten met zorgverzekeraars, beheer van de wachtlijst, procedure van aanmelding, gebruik van meetinstrumenten, kwalificaties van de psychotherapeut, intercollegiaal overleg, waarneming en klachtenregeling.

Frederiek van den Hoogenband – Psychotherapie bezit een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut dat is in te zien via onderstaande link:

kwaliteitsstatuut_02-12-2019

Klachtenprocedure

Per 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) in werking. De Wkkgz verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten van patiënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen en verplicht tot het instellen van een geschillencommissie om ook claims af te kunnen handelen.

Indien je een klacht hebt over mij, zullen we eerst proberen er samen uit te komen, door het gesprek aan te gaan. Lukt dit niet, dan kun je je wenden tot een klachtenfunctionaris van de LVVP.

LVVP