Skip to content

Kwaliteit & Privacy

Psychotherapie is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden wanneer men ingeschreven staat in het BIG-register Psychotherapeut. Ik ben lid van de LVVP en de NVP en val daarmee onder de Beroepscode voor Psychotherapie en onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. In deze Beroepscode staan gedragsregels geformuleerd waaraan een psychotherapeut zich dient te houden. Bij het tuchtrecht zijn deze gedragsregels een belangrijk toetsmoment.

Om de behandeling goed te kunnen uitvoeren, leg ik jouw gegevens vast. Hierbij houd ik mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar ik voor moet zorgen als ik jouw persoonsgegevens gebruik. Ook staat erin welke rechten je hebt. Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG verplicht mij om je schriftelijk informatie te geven over hoe ik met jouw gegevens omga. Ik doe dit door deze privacyverklaring op mijn website te publiceren.

Privacystatement

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is elke praktijk in de GGZ verplicht een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut te hebben. In een dergelijk statuut staat beschreven hoe de zorgverlening is georganiseerd met betrekking tot de vergoeding, contracten met zorgverzekeraars, beheer van de wachtlijst, procedure van aanmelding, gebruik van meetinstrumenten, kwalificaties van de psychotherapeut, intercollegiaal overleg, waarneming en klachtenregeling.

Frederiek van den Hoogenband – Psychotherapie bezit een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut dat is in te zien via onderstaande link:

kwaliteitsstatuut_2022

Klachtenprocedure

Per 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) in werking. De Wkkgz verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten van patiënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen en verplicht tot het instellen van een geschillencommissie om ook claims af te kunnen handelen.

Indien je een klacht hebt over mij, zullen we eerst proberen er samen uit te komen, door het gesprek aan te gaan. Lukt dit niet, dan kun je je wenden tot een klachtenfunctionaris van de LVVP.

LVVP