Skip to content

Procedure bij aanmelding

Diagnose en behandeling vindt enkel plaats op verwijzing van de huisarts. Je kunt vervolgens een afspraak met mij maken. 

Via e-mail info@frederiekvandenhoogenband.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-44892812
In beide gevallen probeer ik zo spoedig mogelijk te antwoorden, en plannen we een telefonische screening in. Op basis daarvan plannen een intakegesprek. Soms komt het voor dat je niet bij mij aan het juiste adres bent en spreken we door waar je waarschijnlijk beter geholpen bent. 

Nadat we een afspraak voor een intake hebben gepland, zie we elkaar op de praktijk.  Bij het eerste gesprek neem je het volgende mee:

De intake-fase en behandeling daarna

De intake-fase bestaat uit één of meerdere gesprekken en wordt afgerond met een adviesgesprek waarbinnen de diagnose en het behandelvoorstel worden besproken. Daarna bepalen we samen hoe vaak en wanneer we elkaar zien.

Gedurende het behandeltraject zullen er meerdere evaluaties plaatsvinden waarbij we wederzijds checken in hoeverre de behandeling naar wens verloopt en of er koerswijzigingen of andere (aanvullende) behandeling aangewezen is. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten en/of andere diagnostische instrumenten.

In gezamenlijk overleg wordt bepaald wanneer de behandeling eindigt, en wat er eventueel aan nazorg nodig is.

De kosten

Zorg Prestatie Model

Per 1 januari 2022 zijn we in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz-zorg voor volwassenen en ouderen gaan werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. De NZA-tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Het tarief wordt bepaald door de tijd die voor het consult in de agenda is gepland (“planning = realisatie”), ook als het consult in werkelijkheid langer of  korter duurde. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten wordt het consult aangepast op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde tijdsduur.

De behandelingen in 2023 zullen maandelijks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Zie voor meer informatie:

NZA GGZ Tool

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#z

Met welke zorgverzekeraars heb ik een contract?

Voor het jaar 2023 is met de volgende zorgverzekeraars (en hun labels) een contract afgesloten:

Met ASR/Ditzo, ONVZ, EUCARE en ENO is geen contract afgesloten.  

Zie voor de aangesloten labels: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar

Hierdoor ben je, als je daar jouw zorgverzekering hebt ondergebracht, verzekerd van volledige vergoeding (minus het eigen risico) van de behandeling.

Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten hanteer ik 100% van het NZA-tarief. Een overzicht van deze tarieven vind je hier: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Als de praktijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, wordt de factuur altijd rechtstreeks naar jou verzonden. Je kunt de factuur dan bij de zorgverzekeraar indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die je hebt. In de regel wordt 65 tot 100% vergoed. Het is aan te raden van te voren bij jouw zorgverzekeraar te infomeren hoe hoog die vergoeding is.

Tarieven

Verzekerde zorg:

Ik dien maandelijks, digitaal, bij de zorgverzekeraar de rekening in. De rekening bevat herkenbare informatie die je kunt controleren. Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk: consult diagnostiek, consult behandeling, intercollegiaal overleg en reistijd (als de behandelaar naar je toe moet komen). De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Per zorgverzekeraar verschilt het percentage hiervan dat ik mag declareren. Gemiddeld is dat tussen de 85 en 95% van het maximale NZA-tarief.*

Niet-verzekerde zorg:

Een aantal psychische stoornissen/problemen wordt niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Deze behandelingen kunnen direct bij je worden gedeclareerd middels een zogenaamd OZP (overig zorg product)-tarief. Voor 2023 is dit tarief vastgesteld op € 117,33 per zitting van 45 minuten. Voor een intake van een uur inclusief uitwerktijd betaal je €228,82.

* Psychotherapeut maximale NZA tarieven 2023

Diagnostiek; intake of onderzoek (inclusief verslagleging)
Prestatiecode Behandelduur Tarief
CO0050 5 minuten 40,87
CO0180 15 minuten 71,65
CO0310 30 minuten 122,37
CO0440 45 minuten 172,98 
CO0570 60 minuten 199,34
CO0700 75 minuten 243,62
CO0830 90 minuten 298,32
CO0960 120 minuten 431,13
 
Behandeling; face tot face, telefonisch of beeldbellen (inclusief verslaglegging)
Prestatiecode Behandelduur Tarief
CO0115 5 minuten 32,61
CO0245 15 minuten 59,17
CO0375 30 minuten 103,26
CO0505 45 minuten 147,95
CO0635 60 minuten 176,30
CO0765 75 minuten 217,50
CO0895 90 minuten 265,46
CO1025 120 minuten 391,29
 
Consult onverzekerde zorg (OZP)
Prestatiecode Duur sessie Tarief
OV0012 60 minuten 124,16
 
Intercollegiaal overleg
Prestatiecode Duur overleg Tarief
OV0007 Kort 23,18
OV0008 Lang 71,88
 
Reistijd
Prestatiecode Duur reistijd Tarief
TC0009 Tot 25 minuten 32,71
TC0010 Vanaf 25 minuten 84,34
TC0011 Tot 45 minuten 51,91
TC0012 Vanaf 45 minuten 148,45

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Als de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

No show

Het kan gebeuren dat door ziekte of een andere oorzaak de afspraak niet kan worden nagekomen. Het verzoek is om dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan via telefoon, sms of mail. Op die manier kan ik iemand anders op het vrijgekomen tijdstip behandelen. Bij annulering tot 24 uur van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht. 

Een afzegging binnen 24 uur echter, zal in rekening worden gebracht bij de client. De kosten hiervoor bedragen €50,- per gemiste afspraak, en dienen zelf te worden betaald.  Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. 

In geval van een noodsituatie kan coulance worden betracht. 

Openingstijden

De behandelcontacten vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag.

Wachttijden

De verwachting is dat er in januari 2024 weer plaats is voor nieuwe clienten. 

Update: 26-09-2023

Verhinderd?

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd: telefonisch/sms (06- 44892812) of via mail. 

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Dit is € 50,- per gemiste sessie.

Deze kosten komen voor eigen rekening, aangezien deze niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering. 

Zie voor meer informatie onder ‘no show’.

Crisis en waarneming

Voor spoed en crisissituaties binnen kantooruren kun je contact opnemen met de huisarts of de crisisdienst.    

Bij een acute vraag of een crisissituatie buiten kantooruren kan er contact gezocht worden via de dienstdoende huisarts of huisartsenpost of met de crisisdienst van de regionale GGZ.

Tijdens vakantie kan er voor vervanging worden gezorgd door een collega. Naam en contactgegevens zal ik mondeling met cliënten bespreken en doorgeven voorafgaand aan mijn afwezigheid of op deze plek plaatsen bij onvoorziene omstandigheden.